تبلیغات
» » ورزش کُشتى مُقلى بختیاری

ورزش کُشتى مُقلى بختیاری

دو کشتى‌ گیر آماده ٔ کشتى مى‌شوند و براى اعلام آمادگى دست‌ هاى خود را روى شانه‌ هاى هم قرار مى‌دهند پس از آغاز کشتی، آنها با توجه به فنون متداول کشتى نظیر فن کمر و یک خم تلاش مى‌کنند پشت حریف را به خاک برسانند برنده کسى است که بتواند پشت حریف را به خاک برساند