تبلیغات
» » سوارکارى و تیراندازى بختیاری

سوارکارى و تیراندازى بختیاری

سواران نیزه‌ باز در محلى که براى این کار اختصاص داده شده است در یک خط مستقیم مى‌ایستند همه آنها سواره هستند تماشاچیان بر تپه بلندى مشرف بر آنها مى‌نشینند نوازنده ٔ محلى با کرنا و دهل شروع به نواختن آهنگ سوارکارى مى‌کند و اسب‌ها به‌حرکت درمى‌آیند در محلى دور از سواران، نشان‌هاى مثلث شکل تخته‌ای،بر روى زمین نصب شده است و خط هر سوار نیز مشخص است و مى‌داند کدام نشانه را باید بردارد سوار با سرعت به‌سوى نشانه‌ها به پیش مى‌راند و با نیزه خود، نشانه را از زمین بلند مى‌کند هربار که سوار نشانه را از زمین بردارد،امتیازى به نام آن ثبت مى‌شود و داور سرانجام پس از چند دور برنده را اعلام مى‌کند لازم به یاد‌آورى است که این بازى به‌صورت انفرادى نیز اجراء مى‌شود و تک تک امتیازات محاسبه و سپس برنده اعلام مى‌شود و این امر گاهى با گذاشتن نشانه‌هائى مانند کلاه و سرتیرک‌ هاى عمودى نیز انجام مى‌شود