تبلیغات

روستای جنگه

جنگه، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان ایذه در استان خوزستان است

روستای قلعه سرد

در ادامه بلندای رشته کوه های زاگرس در غرب شهر دهدز از توابع شهرستان ایذه در خوزستان روستایی به نام قلعه سرد بالا روزگار کهن خود را پشت سر می گذارد منطقه قلعه سرد مجموعه ای از چند آبادی است

روستای پیان

پیان ، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان ایذه در استان خوزستان ایران است

روستایی شیرین‌ آب

شیرین‌ آب ایذه روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان ایذه در استان خوزستان ایران است

روستایی کل‌کل

کل‌کل ایذه روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان ایذه در استان خوزستان ایران است  

روستای علی‌ آباد

علی‌آباد ایذه روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان ایذه در استان خوزستان ایران است

روستا شیمن

شیمن از توابع بخش مرکزی شهرستان ایذه استان خوزستان است و در دهستان سوسن غربی قرار دارد و در ۶۵ کیلومتری شهرستان ایذه می‌باشد این روستا از دو بخش شیمن سفلی و علیا تشکیل شده است و براساس