تبلیغات

بازی هُوپَ هُوپَک بختیاری

بازیکنان گرد مى‌نشینند و همزمان دهان‌ هاى خود را پر از باد مى‌کنند و مى‌گویند هوپ و نفس خود را نگه مى‌دارند کسى حق ندارد بخندد

ورزش کُشتى مُقلى بختیاری

دو کشتى‌ گیر آماده ٔ کشتى مى‌شوند و براى اعلام آمادگى دست‌هاى خود را روى شانه‌ هاى هم قرار مى‌دهند

سوارکارى و تیراندازى بختیاری

سواران نیزه‌ باز در محلى که براى این کار اختصاص داده شده است در یک خط مستقیم مى‌ایستند همه آنها سواره هستند تماشاچیان بر تپه بلندى مشرف بر آنها مى‌نشینند